ESTATUTS DEL CASAL DE CERVERA

ANY 2003

 


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

 

Article 1

Amb la denominació de CASAL DE CERVERA , es constitueix l'associació que regularà les seves activitats d' acord amb la Llei del Parlament de Catalunya 7/1997, de 18 de juny, d' associacions ( DOGC 2423, d'1 de juliol ) i els seus estatuts i règim intern.

El primer estatut del Casal com associació, va ser aprovat per el govern civil de Lleida amb data 27 de novembre de 1925, amb el nom de Casal Cerverí.

El CASAL DE CERVERA es una entitat de caràcter cívic i de duració indefinida.

Les activitats cíviques seran preferentment de caràcter cultural i esportiu.

Article 2

Els fins del Casal són:

1.      Proporcionar als seus afiliats la difusió àmplia de la cultura, fomentar la convivència, l'activitat esportiva i el lleure dels seus associats.

2.      En queda exclòs tot ànim de lucre.

3.      Està obert a tothom que sigui soci o sòcia sense discriminacions, i la llengua oficial del Casal és el català.

4.   En l'aspecte esportiu la finalitat serà el foment, la pràctica i la difusió del esport.

5.   La realització d'activitats relacionades amb:

    a) En l'àmbit socio-educatiu: L'animació i formació en el temps de lleure de nens, joves i adults.

    b) En l'àmbit cultural:

        I.  Fomentar i practicar la promoció, la difusió cultural així com els valors de la cultura.

        II. Fomentar, practicar, promocionar i difondre activitats en el camp de la creació artística.

Article 3 

1.      El CASAL té el domicili social a l'edifici de la seva propietat, situat a la plaça de Santa Anna , 2, d'aquesta ciutat.

2.      El Casal té com a àmbit propi de la seva actuació la ciutat de Cervera i la seva comarca. Podrà estendre, però, les seves activitats a tot Catalunya, així com posarse d'acord amb altres entitats i corporacions del país per finalitats similars, i federarse arreu de Catalunya.

3.      L'emblema del Casal és les quatre barres catalanes amb dues lletres ces, inicials del Casal de Cervera, al mig.

 

Capítol II. Drets i obligacions dels membres del Casal

 

Article 4 

1.      Pot formar part del Casal tota persona que prèviament inscrita acompleixi aquests estatuts, i satisfaci la quota establerta i les extraordinàries, acordades en Assemblea General.

2.      Es podrà fixar per la Junta Directiva quotes reduïdes als socis jubilats i joves que després haurà de ratificar l'Assemblea General. Així mateix es podrà regular la figura del soci familiar, soci protector o soci honorari que es determinarà si així es creu oportú en el reglament de règim intern.

3.      L'ingrés s'efectuarà mitjançant una sol·licitud signada per altres dos socis, en la qual constarà el nom i cognoms, edat, professió i domicili del sol·licitant. La proposta serà exposada al públic en el taulER d'anuncis durant 15 dies, passats els quals la Junta Directiva decidirà si l'accepta o no, i en el cas de no acceptarla motivarà la seva decisió, que podrà ser recorreguda a l'Assemblea General.

4.      Els socis menors d'edat , si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva. 

Article 5 

Els socis del Casal tenen els següents DRETS:

1.      Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

2.      Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.      Exercir la representació que se'ls confereix en cada cas.

4.      Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5.      Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6.      Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7.      Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8.      Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9.      Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.  Formar part dels grups de treball , les seccions i les comissions.

11.  Posseir un exemplar dels estatuts.

12.  Consultar els llibres obligatoris de l'associació.   

Article 6 

Els deures dels socis són els següents:

1.      Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolirles.

2.      Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquestes.

3.      Complir i acatar els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

4.      Acomplir aquests estatuts i el reglament de règim intern.  

Article 7 

Són causes per ser donat de baixa del Casal:

1.      Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2.      No satisfer les quotes fixades.

3.      No complir les obligacions estatutàries o de règim intern.

4.      Per expulsió, previ expedient administratiu .

5.      Per defunció.

 

Capítol III. L'organització del Casal i les seves seccions

Article 8

Els òrgans de govern de l'entitat són l'Assemblea General i la Junta Directiva . Els socis podran agruparse formant les seccions oportunes per millorar i desenvolupar les seves activitats, dins del Casal de Cervera.

Article 9

Cada secció ha d’ésser integrada per un mínim de 5 socis, la junta podrà autoritzar el funcionament de les diverses seccions d'acord amb el reglament de règim intern.

Article 10

Totes les seccions han de fer constar el nom del CASAL de CERVERA en totes les actuacions i manifestacions externes.

Article 11

En cas de dissolució d'una secció, els seus béns queden de propietat del Casal de Cervera.

Article 12

Es poden constituir seccions de caràcter temporal per actuacions específiques, i són anomenades seccions especials.

Article 13

La Junta Directiva decideix quan es presenten conflictes en el camp d'actuació de les seccions. I les seccions del casal han de presentar al menys semestralment a la Junta Directiva un informe detallat de les seves actuacions i activitats dutes a terme.

 

Capítol IV. L' Assemblea General

Article 14

1.      L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'associació; els membres en formen part per dret propi irrenunciable.

2.      Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'assemblea.

3.      Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloenthi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 15 

L'Assemblea General té les facultats següents:

a.       Modificar els estatuts.

b.      Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlarne l'activitat.

c.       Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d.      Acordar la dissolució de l'associació.

e.       Incorporarse a altres unions d'associacions o separarse'n.

f.        Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g.       Aprovar el reglament de règim intern.

h.       Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i.         Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per a una raó distinta a la de la separació definitiva.

j.        Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 16 

1.      L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l'any, dins dels mesos compresos entre el febrer i el juny, ambdós inclusivament.

2.      L’òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient amb l'acord favorable dels seus membres, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%;en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 17

1.      L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria , que ha de contenir com a mínim , l'ordre del dia, el lloc, la data i hora de la reunió en primera i segona convocatòria.

2.      La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

3.      Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president del Casal. Si no hi és, l'han de substituir, successivament , el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4.      El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

5.      Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans , de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 18

1.      Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorri la majoria de socis. I en segona convocatòria que se celebrarà al cap de mitja hora, serà vàlida la constitució sigui quin sigui el nombre de socis concurrents degudament representats.

2.      El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i , si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d'aquella.

3.      La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents. No pot afectar en cap cas a la dissolució del Casal, d'acord amb el contingut dels articles 47 i 48.

Article 19

1.      En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2.      Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3.      Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4.      Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president, i amb aquesta única finalitat de campanya electoral.

 

Capítol V. La Junta Directiva

Article 20

1.      Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident o vicepresidents, el secretari, el tresorer i els vocals. Pot haverhi un vicesecretari, si s'escau

2.      L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec en la primera reunió ordinària.

3.      El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el vistiplau del president. Si els afecte la renovació certificarà el secretari sortint amb el vistiplau del president sortint. I s'han de comunicar al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

4.      Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

5.   Tots els càrrecs directius son voluntaris i gratuïts.

6.   La junta directiva consta de 9 membres.

Article 21

1.      Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits indefinidament, a excepció del president que sols pot esgotar tres mandats consecutius.

2.      El cessament dels càrrecs abans d’extingirse el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse per :

a.       Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'exposin els motius

b.      Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c.       Baixa com a membre de l'associació

d.      Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 19,3 dels estatuts.

e.       Un membre de la Junta Directiva pot ésser suspès del seu càrrec pel president quan no acompleixi amb les seves responsabilitats, quan deixi d’assistir a 5 reunions consecutives sense justificació. La suspensió temporal passa a ser definitiva per acord de l’Assemblea General.

3.      Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant a proposta de la Junta Directiva, sols com a vocal.

Article 22

1.      La Junta Directiva té les facultats següents:

a.       Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més amplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directius que aquesta assemblea estableixi.

b.      Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c.       Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d.      Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e.       Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f.        Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g.       Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h.       Inspeccionar la comptabilitat i preocuparse perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i.         Establir seccions per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquestes seccions projectin dur a terme.

j.        Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada secció, a proposta de les mateixes seccions.

k.      Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics , entitats i altres persones, per aconseguir: subvencions o altres ajuts, l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

l.         Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

m.     La Junta Directiva està facultada per aprovar les obres de manteniment del Casal, mentre que les que afectin al patrimoni o a l’estructura principal de la casa, són competència de l'Assemblea General. El reglament de règim intern fixarà les quantitats màximes de diners que pot aprovar la Junta Directiva en obres o serveis sense autorització de l'Assemblea General.

n.       Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst els estatuts i donarne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

o.      Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.  

Article 23

1.      La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en cap cas no pot ser inferior a dos mesos.

2.      S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.  

Article 24

1.      La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. 

2.      Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusarse'n. L'assistència del president i del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3.      La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.  

Article 25

1.      La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o seccions si compta, per ferho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2.      També pot nomenar, amb el mateix quòrum, uns o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferirlos en cada cas. 

Article 26

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el  president. En iniciarse cada reunió de la Junta Directiva s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol VI. El president i el vicepresident

 

Article 27

1.      Són pròpies del president les funcions següents:

a.       Dirigir i representar legalment el Casal de Cervera, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b.      Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c.       Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d.      Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e.       Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari del Casal de Cervera.

f.        Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2.      El president cuan pertoca renovació és el primer de la llista més votada.

3.      Si el president assumeix un càrrec públic cesa automàticament com a president del Casal.

4.     El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

5.      En cas de renuncia, dimissió o mort del president el substitueix automàticament el vicepresident, continuant tota la junta fins el final del mandat estatutari.

 

Capítol VII: el tresorer i el secretari

 

Article 28

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi. 

Article 29

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea general i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VIII: Eleccions de càrrecs

 

Article 3O

La meitat de la Junta Directiva es renovarà alternativament cada dos anys, mitjançant eleccions democràtiques entre els socis amb votació secreta. Quan la renovació sigui impar es farà per la meitat mes ú.

Per ésser candidat cal tenir una antiguitat de soci del Casal de Cervera d'un any i no exercir cap càrrec o treball remunerat dins de la societat. 

Article 31

A les candidatures hi figuraran 9 candidats necessàriament i tots ells signen la llista, però un mateix candidat no pot figurar en més d'una llista. Poden figurar dos candidats suplents si es troben socis suficients, en aquest cas quan es produís alguna baixa de la Junta Directiva automàticament els substituirien per l'ordre en què figurin. 

Article 32

El sistema electoral és el majoritari. La candidatura guanyadora és la que obté major número de vots i els components d'aquesta llista integren la totalitat de la Junta Directiva. En cas d'empat se celebra una segona votació el mateix dia, entre les candidatures empatades. De persistir aquest empat se celebrarà nova votació al cap de 7 dies. 

Article 33

Cada candidatura és presentarà per un proponent, el període de presentació de cada candidatura durà 8 dies i es farà públic en el tauler d'anuncis, amb un mes d’antelació a la data d'expiració del mandat.

 Si les eleccions són anticipades ,el període de presentació comença el dia següent de la cessació de la Junta. 

Article 34

Tancat el període de presentació de candidatures, s'exposen públicament durant tres dies per la seva possible impugnació, passat els quals els proponents es reuneixen amb la junta directiva i ratifiquen les respectives candidatures. Queden anul·lades les candidatures no ratificades.

Els proponents disposen de plenes facultats per acordar fusions o integracions entre les candidatures presentades durant 24 hores a partir de la ratificació. Si per causa d'aquests acords només queda una sola candidatura, aquesta és proclamada guanyadora sense celebrar eleccions. 

Article 35

En cas de no presentarse cap candidatura, la Junta Directiva prorroga el seu mandat per un període màxim de tres mesos més durant el qual s'obre un nou termini de presentació de candidatures. Si persisteix l'absència de candidatures cal convocar l' Assemblea General Extraordinària per nomenar una comissió gestora que administri l'entitat fins a formar una nova Junta Directiva. 

Article 36

Les dates de presentació i ratificació de candidatures, d'eleccions i de presa de possessió són anunciades amb cinc dies d’antelació .

Les eleccions se celebren com a mínim vuit dies després de la ratificació de candidatures i com a màxim 30 dies després de la convocatòria general.

En tot cas seran en dia festiu o bé dissabte i la durada de la votació no serà inferior a quatre hores. 

Article 37

Per rebre les votacions es constitueix una mesa electoral composta de tres socis designats per sorteig de la Junta Directiva i de tants interventors com candidatures siguin presentades. Actuarà de president el membre més antic del sorteig. 

Article 38

El vot és secret i els votants donen la papereta al president de la mesa prèvia identificació amb el DNI o documentació acreditativa oficial, el qual la dipositarà a la urna prèviament posada en un sobre.

També és admès el vot per correu o notarialment sempre i quan la mesa el tingui abans de començar la votació i sigui identificable el votant. Amb aquest fi, la papereta i el sobre de la votació han de lliurar a dintre d'un altre sobre juntament amb una fotocòpia del carnet d'identitat i la signatura visible en el sobre exterior. Per poder exercir el dret de vot per correu s’haurà de demanar les paperetes set dies abans del dia de les votacions. 

Article 39

La mesa electoral obre i tanca el període de votació i seguidament procedeix al recompte de vots, llegeix amb veu alta els resultats i proclama la candidatura guanyadora.

Finalment s'aixeca acta de la votació que reflecteixi el resultat i les incidències, i la signen tots els membres de la mesa i els interventors. 

Article 4O

Els candidats elegits es constitueixen en Junta Directiva dins dels quinze dies següents a la proclamació. En la reunió constitutiva el President designa lliurament a les persones que ocuparan els càrrecs directius .

 

Capítol IX. El règim econòmic

 

Article 41

El Casal té com a patrimoni amb data 31 de desembre de 2000 un actiu de 40.663.251 pessetes.

Article 42

Els recursos econòmics del Casal es nodreixen de :

a.       Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus socis.

b.      Les subvencions oficials o particulars.

      c.    Les donacions, les herències o els llegats.

      d.    Les rendes o vendes del patrimoni o bé d'altres ingressos que puguin obtenirse legalment.

      e.    Els guanys obtinguts per lloguers dels seus locals i altres activitats.

Article 43

Tots els membres del Casal tenen l'obligació de sostenirla econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques - que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

Article 44

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 45

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o la del president.

 

Capítol X. El règim disciplinari

Article 46

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de soci del Casal, segons el que estableixi el reglament de règim intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una comunicació o denúncia. En el termini de 10 dies la Junta Directiva nomena instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per les dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per ferho, davant la primera Assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol XI. La Dissolució

 

Article 47

El Casal de Cervera només es pot dissoldre per: disposició legal, sentència judicial, i per acord de l'Assemblea General Extraordinària convocada per aquest fi, amb els vots de 3/4 dels socis, i no es produeixi la circumstància de l'article següent. 

Article 48

La Junta General extraordinària de socis no podrà acordar la dissolució del CASAL DE CERVERA ni el canvi de règim jurídic associatiu o de fundació en un futur, quan en el termini de 12 dies de l'acord de dissolució de la societat, es presenti compromís notarial per un mínim de 12 socis de ferse càrrec de la societat amb garanties de continuïtat i viabilitat. 

Article 49

  1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets dels socis, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
  2. L'Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui convenient.
  3. Els membres del Casal estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
  4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, que hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
  5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors son competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Capítol XII. Disposició final

 

Article 50

La junta directiva presentarà a la propera assemblea general el corresponent reglament de règim intern.

 

Cervera, 4 de febrer de 2OO3

 

El secretari,

 

Vistiplau

El president,

 

DILIGENCIA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS: Aquests estatuts han estat aprovats per la unanimitat dels socis assistents en l'assemblea general extraordinaria, celebrada el dia 2 de Febrer de 2003. Jo el secretari en dono fe.

Cervera, 18 de Març de 2003

EL SECRETARI,